هتل بیمارستان , دوره آموزش مدیران و نیرهای شاغل در هتل بیمارستان , مفاهیم و تعاریف هتل بیمارستان , بخش های گوناگون هتل بیمارستان , هتل بیمارستان  
دوره مدیریت هتل بیمارستان
 
 
     هتل بیمارستان , دوره آموزش مدیران و نیرهای شاغل در هتل بیمارستان , مفاهیم و تعاریف هتل بیمارستان , بخش های گوناگون هتل بیمارستان , هتل بیمارستان  مفهومی جدید در کشور ما بوده و موسسه بین المللی هوریزان برای اولین بار ضمن تعریف دوره آموزشی مربوطه با توجه به استاندارد های بین المللی دوره آموزشی هتل بیمارستان ها را در تهران و تمامی دیگراستان های کشور آغاز نموده است .اطلاعات تکمیلی به زودی در صفحه بارگزاری خواهد شد. با تشکر از بازدید مجدد شما کاربر گرامی در آینده نزدیک.
 
 
 
   جایگاه شغلی :                                       
 
 
   هدف دوره :                     
 
   محتوای آموزشی دوره :                    
 
 
   کارگاه آموزشی یا کارورزی:                           
 
   الزامات یا پیشنیاز ها:                    
 
   توصیه ها :                      
 
    طول مدت دوره :                     
 
 
   نوع گواهینامه صادره :                
 
  ساعت برگزاری :             
 
   محل برگزاری کلاس:           
 
    میزان شهریه دوره:        
 
 
 
   نحوه پرداخت :