آموزش مدیریت تخصصی اقامت گاه های بوم گردی,اقامتگاه بوم گردی,واحد های اقامتی روستایی,آموزش خانه های بوم گردی,تاسیس اقامتگاه های بوم گردی,طبیعت گردی, اجاره واحدهای اقامتی روستایی  
      آموزش مدیریت تخصصی اقامت گاه های بوم گردی , اقامتگاه بوم گردی , واحد های اقامتی روستایی , آموزش خانه های بوم گردی , تاسیس اقامتگاه های بوم گردی , طبیعت گردی , اجاره واحدهای اقامتی روستایی.