دوره آموزش اصول و آئین تشریفات دیپلماتیک مقدماتی  
در حال به روز رسانی می باشد.