آموزش تک جلسه آشپزی عمومی و تخصصی  حرفه ای با اعطای گواهی نامه طی دوره ؛ قابل ترجمه و دارای امتیاز مهاجرت.  
ردیف         محتوای کلی آموزشی جلسه                سرفصل از دوره         هزینه جلسه تکدرس به ریال    
 1    کاناپ ها و فینگر فود  آشپزی عمومی  3/500/000
 2    املت ها و سوپ ها  آشپزی عمومی 3/500/000
 3    سالاد ها و سسس ها  آشپزی عمومی  3/500/000
 4    بنیه و شینیسل ها  آشپزی عمومی  3/500/000
 5    پاستا ها  آشپزی عمومی  3/750/000
 6    مرغ ها و سوخاری ها  آشپزی عمومی  4/000/000
 7    ماهی ها و میگوها  آشپزی عمومی  4/000/000
 8    بیف ها و استیک ها  آشپزی عمومی  6/500/000
 9    دلمه ها  آشپزی عمومی  3/500/000
 10    کباب ها 1  آشپزی عمومی  6/500/000
 11    آش ها و برانی ها  آشپزی عمومی  3/500/000
 12    خورش ها  آشپزی عمومی  3/000/000
 13    دورچین ها  آشپزی عمومی  2/000/000
 14    پلو ها و چلو ها  آشپزی عمومی  2/500/000
 15    کباب ها 2  آشپزی عمومی  6/500/000
 16    سالاد ها و سس ها 2  آشپزی تخصصی  3/500/000
 17    فراید رایس ها  آشپزی تخصصی  3/250/000
 18    پاستا ها 2  آشپزی تخصصی  4/500/000
 19    بیف ها و رست ها  آشپزی تخصصی  6/500/000
 20    گراتن ها و سوفله ها  آشپزی تخصصی  3/500/000
 21    دسر های فانتزی ملل  آشپزی تخصصی  4/250/000
 22    ماهی ها و میگوها 2  آشپزی تخصصی  5/500/000
 23    فاهیتا ها و استیک ها 2  آشپزی تخصصی  6/500/000
 24    استیک ؛ جوجه ؛ رولت ها و فوندو  آشپزی تخصصی  6/500/000
 25    فیله ها  آشپزی تخصصی  6/500/000
26   سوشی آزاد 5/500/000
27   صبحانه های بین المللی آزاد 4/500/000
28   ***    
29   ***