سرمایه گذاری و مشارکت  

سرمایه گذاری و مشارکت

بخش مطالعات و تحقیقات بازار و مدیریت امور اقتصادی و سرمایه گذاری های موسسه بین المللی هوریزان راش آمادگی خود جهت سرمایه گذاری و مشارکت در طرحهای ارائه شده توسط افراد حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه های مرتبط با فعالیتهای موسسه را اعلام میدارد . در مرحله اول جهت پیشنهاد همکاری و سرمایه گذاری ارائه    Business Plan   کامل الزامی می باشد . موسسه در رد یا قبول پیشنهادات ارائه شده کاملاً مختار بوده و دریافت و بررسی طرح توجیهی هیچگونه مسئولیتی برای موسسه ایجاد نخواهد کرد . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  00982188490049  تماس حاصل فرمائید .